Częstochowa

INFORMACJE:

Restauracje
Hotele
Dyskoteki
Biznes
Druk plakatów Warszawa
Darmowe ebooki
Rozkłady jazdy Częstochowa
Nieruchomości
Kredyty
fundusze inwestcyjneFundusze
Banki
Biura rachunkowe
Deweloperzy
Szkolenia bhp Mysłowice, Ruda ŒŚląska
Domy z drewna

Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, poradnie, niepełnosprawni, pomoc
Pomoc w Częstochowie

Pomoc dla ofiar przemocy

ROLA POLICJANTA W NIESIENIU POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ

Mając na uwadze ułatwienie oraz poprawienie współpracy między Policją, a ofiarą przestępstwa, jak również ograniczenia powtórnego stania się ofiarą czynu karalnego, częstochowska Policja pełni całodobowe dyżury pod telefonami Policyjnej Izby Dziecka - tel. 369 1796, 1797 i Policyjnego Telefonu Zaufania 365 44 00 . Policjanci służą pomocą osobom poszkodowanym, w zakresie udzielania niezbędnych informacji, porad, a także nawiązywania kontaktów ze specjalistycznymi instytucjami. Pełnią także dyżury, jako konsultanci w nżej wymienionych punktach pomocowych:

KMP w Częsztochowie, Biuro Porad Obywatelskich, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Lokalizacja Cz-wa, ul. Al. Pokoju 9
Nr telefonu 034/ 365 3044
E-mail bpo.cz@interia.pl
Osoba odpowiedzialna Maria Miedzińska - Przewodniczący TKOPD
Czas urzędowania Od poniedziałku do czwartku od 14:00 do 16:00
Osoby pełniące dyżury, za wyjątkiem policjantów Doradca, sędzia, kurator sądowy, psycholog, pedagog, specjalista pomocy społecznej
Osoba odpowiedzialna z ramienia Policji Naczelnika Sekcji Prewencji KMP podinsp. Grzegorz Cichy
Osoby pełniące dyżury z ramienia Policji Specjalista Sekcji Prewencji KMP nadkom. Stanisława Gruszczyńska
Czas pełnienia dyżurów przez policjantów Wg grafiku, godz. 14:00 -15:30

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cz-wie
Cz-wa, ul. Wolności 44
Nr telefonu 034/324 3443
Osoba odpowiedzialna Zdzisław Jacek Betnarski - Przewodniczący
Czas urzędowania Poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek 7:30 -17:00, piątek 7:30-15:00
Osoby pełniące dyżury, za wyjątkiem policjantów psycholog, kurator sądowy, działacz trzeźwościowy,ksiądz
Osoba odpowiedzialna z ramienia Policji Naczelnik Sekcji Prewencji KMP podinsp. Grzegorz Cichy
Osoby pełniące dyżury z ramienia Policji Koordynator Zespołu d/s Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji KMP nadkom. Małgorzata Długosz
Czas pełnienia dyżurów przez policjantów Wg grafiku.

Osrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Cz-wie
Lokalizacja Cz-wa, ul. Barlickiego 2
Nr telefonu 034/367 5037
E-mail osrodek.terapii.czestochowa@neostrada.pl
Osoba odpowiedzialna Iwona Michalska - Dyrektor Ośrodka
Czas urzędowania Poniedziałek- piątek od 8:00 do 20:00, sobota od 9:00-12:00
Osoby pełniące dyżury, za wyjątkiem policjantów Psycholog, lekarz psychiatra, mgr resocjalizacji, specjalista psychoterapii uzależnien,
Osoba odpowiedzialna z ramienia Policji Naczelnik Sekcji Prewencji KMP podinsp. Grzegorz Cichy
Osoby pełniące dyżury z ramienia Policji Specjalista Sekcji Prewencji KMP nadkom. Stanisława Gruszczyńska
Czas pełnienia dyżurów przez policjantów Wg grafiku, godz. 13:00 -14:00

Punkt Przyjęć Mieszkańców
Lokalizacja Cz-wa, ul. Mickiewicza 25/31
Nr telefonu 034/369 1144
Osoba odpowiedzialna Sierż. Janusz Witczyk, KP I KMP w Cz-wie
Czas urzędowania Środa , piątek od 16:00 do 17:00,
Osoby pełniące dyżury, za wyjątkiem policjantów Straż Miejska
Osoba odpowiedzialna z ramienia Policji Komendant Komisariatu Policji I KMP w Częstochowie
Osoby pełniące dyżury z ramienia Policji Sierż. Janusz Witczyk dzielnicowy KP I KMP w Cz-wie
Czas pełnienia dyżurów przez policjantów Wg grafiku, piątki, godz. 16:00 -17:00 

Kuratorzy rodzinni i zawodowi
Lokalizacja Cz-wa, ul. Dąbrowskiego 40
Nr telefonu 034/ 361 2817/145
Osoba odpowiedzialna Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Cz-wie
Czas urzędowania Od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 15:00
Osoby pełniące dyżury, za wyjątkiem policjantów Kuratorzy sądowi
Osoba odpowiedzialna z ramienia Policji Naczelnik Sekcji Prewencji KMP podinsp. Grzegorz Cichy
Osoby pełniące dyżury z ramienia Policji Specjalista Sekcji Prewencji KMP nadkom. Małgorzata Długosz
Czas pełnienia dyżurów przez policjantów Na wezwanie przez Kuratora Okręgowego jako konsultanci

punkt Niebieska Linia w Cz-wie
Lokalizacja Cz-wa, ul. Sikorskiego 78/80
Nr telefonu 0 800 163 102
Osoba odpowiedzialna Dyrektor OśrodkaPomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi
Czas urzędowania W godz.od 16.00 do 20.00 każdego dnia
Osoby pełniące dyżury, za wyjątkiem policjantów Psycholog, kurator, pedagog
Osoba odpowiedzialna z ramienia Policji Naczelnika Sekcji Prewencji KMP podinsp.Grzegorz Cichy
Osoby pełniące dyżury z ramienia Policji Kierownik Policyjnej Izby Dziecka KMP- podinsp. Leszek Eliasz
Czas pełnienia dyżurów przez policjantów Wg grafiku, godz. 16:00 -20:00


Przemoc w rodzinie
Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone, długotrwałe , wykorzystujące przewagę sił , działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody.
Sprawy dotyczące przemocy w rodzinie są sprawami trudnymi, ponieważ dzieją się w środowisku zamkniętym , często niechętnym do ujawniania istniejących problemów na zewnątrz. Przemoc w rodzinie nie zależy od statusu społecznego, ani też od poziomu wykształcenia i sytuacji materialnej. Do podstawowych zadań policji należy ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń , a dopiero potem wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
Dlatego też policjant otrzymując informację, że w rodzinie występuje, bądź może występować przemoc, powinien zrobić wszystko, co leży w jego kompetencji, aby zapobiec eskalacji przemocy i pomóc tej rodzinie .
W 2007 r. w powiecie częstochowskim przeprowadzono 6392 interwencji domowych, ponad 5,5 % dotyczyło przemocy w rodzinie/"Niebieskie Karty"/. Pozostałe interwencje to burdy pijackie, awantury sąsiedzkie, bójki, zakłócanie porządku publicznego.
Z przeprowadzonych interwencji domowych policjanci sporządzają tzw. "NIEBIESKIE KARTY"- tj. notatki w formie formularza, dzięki którym przedłużony zostaje kontakt policji z osobą poszkodowaną oraz prewencyjnie ze sprawcą. Procedura "NIEBIESKICH KART" , zmierzająca do wyeliminowania występujących najczęściej nieprawidłowości, opiera się na wiedzy o mechanizmach psychologicznych zachodzących w rodzinach, gdzie często nadużywa się alkoholu oraz stosuje przemoc. Obligatoryjnie ofiary przemocy domowej otrzymują szczegółową informację dotyczącą organizacji i instytucji zobowiązanych do udzielenia pomocy i wsparcia, a także informację prawną. Częstochowscy policjanci przekazują także w ramach działań prewencyjnych ulotki .W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie , informacja zostaje przekazywana do odpowiednich instytucji np. tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorów, Prokuratury .

W 2007 roku ujawniono ogółem 424 ofiaryprzemocy domowej, w tym 67 nieletnich. Dzieci do 13 roku życia stanowiły 53 poszkodowanych.
Krzywdzeniu dzieci sprzyja powszechna akceptacja ich bicia , traktowanie przez rodziców jako swojej własności. Przemoc wobec dzieci to nie tylko fizyczne karanie, to także przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne oraz niezaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych dziecka.
Na terenie powiatu częstochowskiego w wyniku podjętych działań przez funkcjonariuszy częstochowskiej policji , w oparciu o sporządzone/ 355/ w 2007 roku "NIEBIESKIE KARTY" - wszczęto 226 postępowań z art. 207 kk. tj. mówiącym o znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną pozostającą w stosunku zależności.

W 2007 roku liczba sprawców przemocy wynosiła 355, w tym mężczyźni stanowili 339 osób, ale zdarzały się także kobiety - 14.
Alkohol stanowił podłoże 263 przypadków przemocy w rodzinie.

Przemoc jest zjawiskiem , które istniejąc w rodzinie z czasem się nasila. Począwszy od drobnych uwag , przekleństw , poprzez uszkodzenia ciała, przemoc psychiczną, aż do przypadków zabójstwa . Dlatego też nie wolno być obojętnym wobec przemocy w rodzinie.
W większości przypadków pierwszą osobą otrzymującą informację o tych niepokojących zjawiskach jest policja. Sygnał o przemocy w rodzinie może być zgłoszony osobiście/ w jednostce policji/ lub telefonicznie zarówno przez ofiarę przemocy, jak i świadków np. sąsiadów, innych domowników, znajomych rodziny.
Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie może skutecznie ograniczyć przenoszenie przemocy jako sposobu na życie do środowisk młodzieżowych, grup nieformalnych, szkół i przeciwdziałać wzrostowi przestępczości.

Gdy istnieje przemoc w rodzinie można zwrócić się o pomoc m.in. do :
"Niebieska Linia" bezpłatny telefon dla ofiar przemocy - 0 800 163 102
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w Częstochowie, ul. Sikorskiego 78/80, tel. 0 34 3 66 48 89
Pogotowie Policyjne 997, kom. 112
Policyjny Telefon Zaufania 0 34 3 65 44 00
a także do:

PLACÓWEK I INSTYTUCJI:

LOKALNY OŚRODEK WSPARCIA W CZĘSTOCHOWIE
ul. Partyzantów 1/3
telefon 0 34368 19 13

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Częstochowa ul. Rejtana 7 "B"
telefon 0 34 366 31 21

DOM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Marianka Rędzińska, ul. Strażacka
telefon 0 34320 14 56

NIEBIESKA LINIA
telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
Częstochowa tel. 0 800 163 102 codziennie w godz. 16-20

CENTRUM PRAW KOBIET
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60
tel. 0-22 622 25 17

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
42-200 Czestochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. 0-34 3724200

SĄD REJONOWY
Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/27
telefon 0 3436 12 817 wew. 145 - kurator Okręgowy Sądu Okręgowego

STOWARZYSZENIE POWRÓT Z "U"
Towarzystwo Rodziców i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
Częstochowa ul. Nowiejskiego 3
Telefon 0 34 32 46 097

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
0 34 32 29 205

na podstawie www.czestochowa.kmp.gov.pl

hosting, domeny, pozycjonowanie, reklama www

Darmowe ebooki

MOJE MIASTO

Hotele w Częstochowie